Yönetim Kurulu Komitelerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında Yönetim Kurulu'nun alt komitesi olarak; Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi faaliyetleri ise Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yürütülür.

 

Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer mevzuat değişikliklerine paralel olarak diğer komitelerin de kurulması zorunludur. Belirtilen komitelerin yanında, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen diğer komitelerin kurulması da mümkündür.

 

Komiteler, mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı sürece en az iki üyeden oluşturulur. Üyelerin ve başkanların nitelikleri açısından mevzuatın emrettiği hükümlere uyulur.

 

Komiteler, Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen yetki ve sorumluluk dahilinde hareket eder. Komitelerin görevlerini yerine getirebilmesi içim gerekli her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite üyeleri gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

 

Komite üyelerinin görev süresi, Yönetim Kurulu'nun aksi bir kararı olmadıkça, Yönetim Kurulu üyeliği süresine eşittir.

 

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve üyeleri, yasal mevzuata paralel olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Komitelerin faaliyetleriyle ilgili olmak üzere ihtiyaç görülen konularda bağımsız uzman kuruluşların görüşlerinden yararlanılabilir. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık bedelleri Şirket tarafından karşılanır.

 

 

KOMİTELERİN ÇALIŞMA ESASLARI

Komitelerin faaliyetleri, üyelerin bir araya geldiği çalışma toplantılarıyla yerine getirilir. Komitelerin toplantı takvimlerinin belirlenmesinde mevzuatın hükümlerine ve Yönetim Kurulu'nca açıklanan çalışma esaslarına uyulur. Komite toplantılarının mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olmasına özen gösterilir.

Gündeme ilişkin bilgi ve belgeler toplantıdan makul bir süre öncesinde hazırlanır ve üyelere ulaştırılır.

 

 

Denetimden Sorumlu Komite;

Şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtıp yansıtmadığının kontrol edilmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması amacıyla kurulmuştur. Denetimden sorumlu komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi :

Kurumsal yönetim ilkelerine uyumun izlenmesi ve iyileştirilmesi, yatırımcı ilişkileri biriminin faaliyetlerinin gözetlenmesi, Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerde bulunma ile görevlendirilmiştir.   

Komite toplantıları üye tam sayısının çoğunluğunun sağlanması halinde gerçekleştirilir. Komite kararları  toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile sağlanır.

Toplantılarda görüşülen hususlar ve alınan kararlar tutanağa bağlanır ve üyelerce imzalanır.

Komitelerin kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur.